תקנון הזמנות

כללי
האתר koshcat.com  (האתר) הוא אתר לרכישת מתנות לאנשים שאוהבים חתולים (המוצרים).
האמור בתקנון זה נאמר בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את ההוראות לתקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוחה לבין האתר.
ניתן לרכוש את המוצרים באתר בכל עת עד לגמר המלאי. האתר מאפשר ללקוחות קנייה קלה בטוחה ונוחה באמצעות האינטרנט.
הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ ומיסים בישראל. ככל והמשלוח מבוצע אל לקוחה מחוץ לישראל, האתר אינו אחראי למיסים החלים, אם חלים או יחולו בארץ היעד, והאחריות לתשלום מיסים אלו, אם וככל שיחולו היא על הלקוחה.
מחירי המוצרים באתר לא כוללים את דמי המשלוח.
האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק שיווק ומכירת מוצרים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעת הבעלים.
 

הליך רכישה
כדי לבצע הזמנה של מוצר, על הלקוחה למסור את הפרטים הבאים : שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה למשלוח המוצרים.
האתר רשאי לבקש פרטים נוספים מהלקוחה.
בעת הרכישה תמסור הלקוחה את פרטי כרטיס האשראי שברשותה ושבאמצעותו היא מבצעת את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי.
פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות הזהות אינם נשמרים ברישומי האתר.
עם הכנסת הפרטים הנדרשים לביצוע תשלום תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וההזמנה תרשם במחשבי הנהלת האתר.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. כל מי שמבצעת הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, בעצם פעולת ההזמנה מוחזקת כמצהירה שהיא מחזיקה על שמה כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל, כי היא מעל גיל 18 וכי, אם רוכשת את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהירה היא כי היא מוסמכת לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי היא ערבה אישית לפעולתה באתר.
אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הנהלת האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת או לצד ג במקרה כאמור, הנהלת האתר תודיע לרוכשת על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לה כל סכום ששילמה(אם שילמה) להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה, תוך זמן סביר. עם זיכויה כאמור מוותרת הלקוחה על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.


החזרות וביטולים
האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוחה, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.
ניתן לבטל את העיסקה באמצעות פנייה טלפונית או בדואר אלקטרוני 
לכתובת koshcat.shop@gmail.com
ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהנהלת האתר המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
עבור מוצרים שאושרה החזרתם, יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה להנהלת האתר עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוחה.
הובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, תיעשה על ידי הלקוחה ובאחריותה בלבד ועלות והוצאות השבת המוצר תחול על הלקוחה. 
למען הסר ספק מובהר שאין הנהלת האתר מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.
בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי הנהלת האתר , תתבצע בדיקה של המוצר, ורק במידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:- במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. - במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד`) לחוק הגנת הצרכן. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הנהלת האתר כל אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו.
אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


אספקה והובלת המוצר
הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר ללקוחה לכתובת שהוקלדה על ידה בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 7 ימי עסקים.  
תהיה אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום מראש בדוא"ל.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת, הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
.זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים . 

אחריות למשלוח –בהתאם לאחריות חברת המשלוחים. 


שירות לקוחות
• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה
בטלפון 054-7536112
במייל koshcat.shop@gmail.com


אחריות ושירות
.האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר או פעולתו אשר נגרמו על ידי הנהלת החברה או ספקים מטעמה.
.האחריות ניתנת לתקופה של 30 יום מיום הרכישה.
.האחריות תקפה רק לגבי לקוחה המחזיקה בידיה הוכחת קנייה מקורית.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של הנהלת האתר ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות הנהלת האתר לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
• הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוחה חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופה ו/או לרכושה ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.
אבטחת מידע ופרטיות
הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוחה.
הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשת ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.
ניתנת בזאת הסכמתה של הלקוחה לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוחה באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר. במידה והלקוחה מעוניינת להפסיק קבלת מהנהלת האתר זה, עליה להודיע על כך לחברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.


שמירה על זכויות האתר
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
ככל שיש סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר אלו הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

מבצעים
מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


סמכות שיפוט
הסכם זה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון והסכם זה ובכל עניין הנוגע לפעילות באתר, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל. 

תקנון הזמנות
X